• PO-PI 10:00-18:00, osobná návšteva dohodou
  • Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava
    areál Ferona Servis
  • +421 910 569 933
    +421 910 312 399

Základný bezpečnostný výcvik

Základný bezpečnostný výcvik je určený pre žiadateľov o služobnú lodnícku knižku (Schifferdiensbuch), ktorú vydáva na Slovensku Dopravný úrad Divízia vnútrozemskej plavby (SPS).

Na základe Smernice  Európskeho parlamentu a Rady č. 2017/2397 o uznávaní odborných klasifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby, ktorá bola do slovenského právneho prostredia implementovaná prostredníctvom Zákona NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MDV SR č. 381/2021 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu po vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, musí záujemca o vydanie Služobnej lodníckej knižky (Schifferdienstbuch) absolvovať Základný bezpečnostný výcvik v poverenej organizácii Dopravným úradom Divízia vnútrozemskej plavby.

Naša partnerská spoločnosť DGSA Academy, s.r.o. na základe poverenia Dopravného úradu vykonáva kurzy Základného bezpečnostného výcviku, ktorý je rozdelený do troch dní a skladá sa z teoretickej a praktickej prípravy.
Teoretická časť výcviku prebieha na učebni našej spoločnosti DGSA Academy, s.r.o. v prístave Bratislava a praktická časť priamo na plavidle v lodenici Bratislava (tlačný remorkér ZBOROV).

Po ukončení základného bezpečnostného výcviku absolvent* získa osvedčenie o absolvovaní Základného bezpečnostného výcviku, na základe ktorého mu Dopravný úrad Divízia vnútrozemskej plavby vydá Služobnú lodnícku knižku.

 

Minimálny počet účastníkov kurzu je 5 osôb.

Cena Základného bezpečnostného výcviku je 500 € / osoba

 

Termíny bezpečnostných výcvikov:

24.04. – 26.04.2023

12.06. – 14.06.2023

25.09. – 27.09.2023

13.11. – 15.11.2023

*Na kurz sa môžu zúčastniť aj štátni príslušníci nečlenských krajín EU.

 

Na školenie sa môžete prihlásiť:

Prihláška na praktický výcvik, kondičnú plavbu

Kontakt